Amarbayasgalant monastery, tour to Amarbayasgalant Amarbayasgalant Monastery from 17th century